އަޙްމަދު ސަޢީދު
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ދެއްވަދޫއަށް އުފަން އަޙްމަދު ސަޢީދުވަނީ ސިވިލް އެންޑް ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާ މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 19 އަހަރު އެމްޓީސީސީގެ އެކި މަޤާމުތައް ފުރުއްވި އަޙްމަދު ސަޢީދަކީ އެމްޑީޕީއިން ދެއްވަދޫގައި އުފެއްދި ފުރަތަމަ ގޮފިކަމުގައިވާ ”ހަވިއްތަ“ ގޮފީގެ ރައީސެކެވެ. ދެއްވަދޫގައި ހިންގާ އޭޑީޑީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފައުންޑިންގ އެއް މެންބަރުވެސްމެއެވެ.