ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
އެކައުންޓަންސީގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ހޯއްދަވާފައިވާ ޙުސެއިން މުޙައްމަދު ދީދީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައެވެ. 2018 ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.